Feed on
Posts
Comments

deadline extension (October 31, 2018) for the Contemporary Aesthetics
journal’s call for papers for the special issue on “Aesthetics and
Terrorism.”

More info here:
https://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=814

29 juni is Nathalie Zonnenberg de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van haar presentatie:

Kunst en cultuur in beweging: migratie als ontwikkelproces

Nathalie Zonnenberg is kunsthistoricus en curator. Zij is als docent verbonden aan de opleiding Curatorial Studies van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) te Gent, en de opleiding Kunstgeschiedenis van de Open Universiteit. In 2016 promoveerde zij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam met het proefschrift Between Dematerialization and Commodification: Conceptual Art in a Curatorial Perspective. Eerder was zij als docent ook werkzaam aan de Vrije Universiteit, en de Universiteit Utrecht. Als curator heeft zij verschillende tentoonstellingen en projecten samengesteld, onder andere voor Witte de With in Rotterdam, het Kröller-Müller Museum in Otterlo, het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, en Beyond, een kunstprogramma in de openbare ruimte van Leidscherijn Utrecht. Zij was eindredacteur van Manifesta Journal, journal of contemporary curatorship, en heeft vele artikelen en recensies geschreven voor catalogi, kunstenaarsboeken en tijdschriften als Metropolis M, De Witte Raaf en Afterall.

Korte samenvatting van haar voordracht:

Kunsthistoricus en theoreticus T. J. Demos stelt in zijn veelgeprezen boek The Migrant Image (2013) dat het aantal artistieke praktijken dat relateert en refereert aan verschillende aspecten van migratie en haar humanitaire en sociologische problematiek groeiend is – in het bijzonder in relatie tot verbanning, staatloosheid, en nomadisme. Diverse werken van hedendaagse kunstenaars worden door Demos vanuit het perspectief van mondiale crisis geïnterpreteerd, waarbij hij gebruik maakt van theorieën over migratie van hedendaagse denkers als Edward Said, Giorgio Agamben, Slavoj Žižek, en Étienne Balibar. In navolging van Agamben beschouwt Demos de figuur van de vluchteling, de ontheemde persoon, of asielzoeker binnen de huidige situatie van grote demografische verschuivingen in de wereld als een representatie van “het paradigma van een nieuw historisch bewustzijn.” Hij of zij, in de woorden van Said, vertegenwoordigt een “dubbel perspectief” of een “biculturele kennis” die tot stand gekomen is door het leven in een vreemde omgeving. In positieve zin ontwikkelt zich hierdoor een sensibiliteit ten opzichte van verschil (in cultuur, positie, en gemeenschap), en, wanneer teruggekeken wordt vanuit het vertekende “voordeel” van de migrant, een herziening of herwaardering van het culturele karakter van zijn of haar oorsprong. Dit “dubbele perspectief” kan ook worden ervaren in de verspreidende publieke ruimte van grote internationale tentoonstellingen, zoals de Biënnale van Venetië, Documenta, of Manifesta. Aan de hand van een analyse van deze laatste megatentoonstelling, die momenteel in Palermo te zien is en raakt aan de migratiecrisis die Europa in haar ban heeft, zullen nieuwe ontwikkelingen in kunst en cultuur vanuit dit concept worden voorgesteld.

Genoeg stof dus voor een interessant gesprek!!

Uitgebreide informatie is te vinden op http://egoego.eu
Graag tijdig aanmelden in verband met de catering.

Op 7 april 2018 ontving Kees Vuyk voor zijn boek Oude en nieuwe ongelijkheid de Socrates Wisselbeker, de prijs voor ‘het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek van 2017’. In dit boek onderzoekt hij het failliet van het traditionele verheffingsideaal: de kloof tussen arm en rijk is nu opgevolgd door de kloof tussen laag- en hoogopgeleid.
Het NGE (Nederlands Genootschap voor Esthetica) organiseert op 26 juni om 17 uur een debat over het boek in Spui 25, het academisch-cultureel podium van de UvA, onder de titel: Hoe elitair zijn de kunsten?. De auteur zal in zijn inleiding een reeks prikkelende vragen aan de orde stellen: wordt de kloof bepaald door verschil in opleiding, of ligt daarachter nog een verschil in intelligentie? Zijn de kunsten moeilijk? Zo ja, is dat noodzakelijk zo? Zijn ze daarom slechts voor een beperkt deel van de bevolking interessant? Is dat erg? Is het een argument tegen subsidies?
René Boomkens, hoogleraar Cultuurtheorie en cultuurgeschiedenis aan de UvA, zal op het betoog van Vuyk ingaan. Moderator is Albert van der Schoot.
Aanmelden is noodzakelijk en gaat via de website: http://www.spui25.nl/gedeelde-content/evenementen/evenementen/2018/06/hoe-elitair-zijn-de-kunsten.html. Daar is ook meer informatie te vinden over programma en sprekers.

25 mei is Arthur d’Ansembourg de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie:

Filosofie en Kunst: Resonantie of inkapseling?

Arthur d’Ansembourg (1960) studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en München. Sinds 2004 is hij werkzaam als docent esthetica en kunstfilosofie. Tevens begeleidt hij socratische gesprekken over kunst en geeft hij filosofische rondleidingen in verschillende Nederlandse musea. In januari 2018 verscheen van hem Er zit iets achter. Over filosofie en kunst bij uitgeverij ISVW. Continue Reading »

(English follows Dutch)
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober 2018 vindt het jaarlijkse symposium van het NGE (Nederlands Genootschap voor Esthetica) plaats in Leuven, voor een deel in de context van de showcase van de Vlaamse kunsthogeschool LUCA.
Met deze call for papers nodigen we geïnteresseerden uit om een bijdrage aan het symposium te leveren. Het symposium zal gericht zijn op de volgende vragen:

 • Filosofische inzichten/vragen omtrent artistiek onderzoek
 • De rol van kunstfilosofie/esthetica in het kunstonderwijs
 • De relatie tussen kunstpraktijk en kunstreflectie

Papers kunnen naar keuze in het Engels of in het Nederlands worden gepresenteerd.
Stuur voor 15 juni 2018 een abstract van ± 500 woorden aan Albert van der Schoot [A.vanderSchoot@uva.nl].

De kosten voor deelname aan het symposium bedragen

 • voor leden van het NGE: gratis toegang
 • voor niet-leden: € 50 (inclusief lidmaatschap NGE t/m 2019)
 • voor studenten: € 20 (inclusief lidmaatschap NGE t/m 2019)

Aanmelden voor het symposium geschiedt door overmaking van het betreffende bedrag op rekening NL66INGB0006395303 t.n.v. het Ned. Genootschap voor Esthetica, onder vermelding van ‘deelname symposium 2018’. Bestaande leden (die dus geen bedrag hoeven over te maken) wordt verzocht een mailtje te sturen naar penningmeester@nge.nl met in de subjectregel ‘deelname symposium 2018’.
Engelstalige papers kunnen (onafhankelijk van het symposium) ook ter beoordeling worden voorgelegd voor publicatie in het online open access tijdschrift van het NGE: Aesthetic Investigations – zie daarvoor http://www.aestheticinvestigations.eu.

Voor alle verdere informatie:
Albert van der Schoot [A.vanderSchoot@uva.nl]

NGE Symposium 19-20 October 2018, Leuven/Louvain

On Friday 19 and Saturday 20 October, the yearly symposium of the NGE (Dutch Association for Aesthetics) will take place in Leuven, partly in the context of the showcase of the Flemish academy of arts LUCA.
With this call for papers, you are invited to contribute to the symposium, which will focus on these issues:

 • Philosophical questions concerning artistic research
 • The role of aesthetics in art education
 • The relationship between artistic practice and reflection on art

Papers may be presented in English or in Dutch.
Send an abstract of approx. 500 words to Albert van der Schoot [A.vanderSchoot@uva.nl], before June 15, 2018.

Participation fee for the symposium:

 • NGE members: free admittance
 • Non-members: € 50 (including NGE membership through 2019)
 • Students: € 20 (including NGE membership through 2019)

Enrolling for the symposium: please transfer the due amount to account no. NL66INGB0006395303 (Ned. Genootschap voor Esthetica), re: ‘participation symposium 2018’. Current members in good standing (who do not need to transfer a participation fee) are requested to send an e-mail to penningmeester@nge.nl, with the subject line ‘participation symposium 2018’.
Papers in English may (independent of the symposium) also be presented to the NGE online open access journal: Aesthetic Investigations – see http://www.aestheticinvestigations.eu

Further information:
Albert van der Schoot [A.vanderSchoot@uva.nl]

30 maart is Albert van der Schoot de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie:

Een betere Hegel dan Hegel

Albert van der Schoot studeerde muziekwetenschap en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, en muziekpedagogiek aan de Ferenc Liszt Academie in Boedapest. Hij doceerde esthetica en cultuurfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam, en muziekfilosofie aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast was hij lector ‘kunst en reflectie’ aan de hogeschool voor de kunsten ArtEZ. Hij promoveerde op een onderzoek naar de ideeëngeschiedenis rondom de gulden snede (De ontstelling van Pythagoras, Kampen, Kok Agora, 1998).

Korte samenvatting van zijn voordracht:

Als bouwer van een filosofisch systeem dat de pretentie heeft alles te omvatten, in historische zowel als in systematische zin, lijkt G.W.F. Hegel een standaard te hebben neergezet die door niemand overtroffen kan worden. Continue Reading »

The Riddle of Parsifal: Who is the Redeemer?

In zijn recente publicatie On Human Nature uit Roger Scruton vlijmscherpe kritiek op het moderne sceptische wereld- en mensbeeld en argumenteert hij dat eeuwenoude mythen, religies of kunstwerken nog steeds een wezenlijke inbreng kunnen hebben op ons moderne begrip van wat mens zijn inhoudt. Hij eindigt zijn essay met een verwijzing naar meesterwerken uit de Europese kunst, die als geen andere het thema van schuld en verlossing hebben uitgewerkt: een ervan is Richard Wagners Parsifal.
Continue Reading »

23 februari is Jef Verheijen de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie:

Over macht en beleving van kunst

Jef Verheijen studeerde na een studie Elektrotechniek (HTS, THE), filosofie aan de UU. Zijn scriptie betrof enige aspecten van de filosofie van Gilles Deleuze.

Momenteel houdt hij zich intensief bezig met de studie van het filosofisch Taoïsme. Continue Reading »

24 november is Marjolein de Groen de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)
Titel van haar presentatie:

Rondleiding De Groen Fine Art Collection

Marjolein de Groen is kunstenaar. Een paar jaar geleden kwamen zij en haar partner Peter Jordaan — ook kunstenaar — in “een bevoorrechte positie, zonder geldzorgen”, zoals Marjolein de Groen, telg uit een ondernemersfamilie, het uitdrukt. Wat konden ze doen voor collega-kunstenaars die het lastiger hebben, vroeg het paar zich af. Kunst kopen, dat leek ze de meest directe manier om kunstenaars te steunen. Continue Reading »

Door Prof. Dr. Bart Vandenabeele (Universiteit Gent)

Gedichten, kathedralen, symfonieën en schilderijen, maar ook landschappen, foto’s en mensen kunnen ons esthetisch ontroeren. Schoonheid neemt talrijke vormen aan en heeft een diepe uitwerking op wie aandacht aan haar schenkt. Ze kan opbeuren en troosten, maar ook verontrusten, verbijsteren en afschrikken. Schoonheid is heilzaam en brengt ons in contact met een hogere wereld, maar kan ook sentimentele, bevreemdende en zelfs onzedelijke gedaanten aannemen. Maar wat verstaan we precies onder ‘schoonheid’ en waarom is ze waardevol? Continue Reading »

Older Posts »