Feed on
Posts
Comments

Statuten

Inhoud

NAAM

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Nederlands Genootschap voor Esthetica. In internationale context presenteert zij zich als: Dutch Association of Aesthetics.

ZETEL

Artikel 2

Zij heeft haar zetel in Utrecht.

DOEL

Artikel 3

1. De vereniging heeft ten doel:

Het stimuleren van contacten tussen Nederlandstalige onderzoekers
in de esthetica en de filosofie van de kunsten, en het bieden van een
platform voor theoretische reflectie op het gebied van de kunsten en
de wijsgerige esthetica. Het stimuleren van de Nederlandstalige
esthetica en kunstfilosofie.

2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. het organiseren van een jaarlijkse symposium;

b. het op gepaste wijze informeren van de leden over zaken die de
filosofie van de kunsten en de wijsgerige esthetica betreffen en die
relevant zijn voor de Nederlandse situatie.

LEDEN

Artikel 4

1. Leden van de vereniging kunnen zijn meerderjarige natuurlijke personen en rechtspersonen.

2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

3. Waar hier bij deze statuten wordt gesproken van ‘hij’ als aanduiding van een (bestuurs) lid wordt tevens bedoeld een (bestuurs) lid van het vrouwelijk geslacht.

ERELEDEN

Artikel 5

1. De vereniging kent ereleden.

2. Ereleden zijn personen met bijzondere verdiensten voor de vereniging en/of haar doelstellingen en worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur.

3. Ereleden hebben wel toegang tot de algemene vergadering, maar hebben geen stemrecht.

TOELATING

Artikel 6

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.

2. De algemene vergadering bevestigt per acclamatie de toelating van nieuwe leden.

3. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid;

b. door opzegging van het lid;

c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid,
doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip
volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door
opzegging is voor een lid voorts mogelijk:

a. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de
leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid
bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op
dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door
opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard
van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;

b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is
meegedeeld.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de
vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit
tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een
maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op
de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste
schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis
gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het
lid geschorst.

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar
eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel
verschuldigd.

JAARLIJKSE BIJDRAGE

Artikel 8

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse
bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een
verschillende bijdrage betalen. De eerste jaarlijkse bijdrage wordt
vastgesteld door de oprichters.

Ereleden zijn geen bijdrage verschuldigd.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een
bijdrage te verlenen.

BESTUUR

Artikel 9

1. Het Algemeen Bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal
vijfentwintig personen. Ten minste een lid behoort tijdens zijn
zittingsperiode tot de wetenschappelijke staf van enige Nederlandse
universiteit. Het Algemeen Bestuur wordt door de algemene vergadering
benoemd.

2. De vereniging kent een Dagelijks Bestuur bestaande uit minimaal
drie en maximaal vijf personen; deze personen worden door de algemene
vergadering benoemd.

3. Waar hierna wordt gesproken van ‘bestuur’ wordt bedoeld:

zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur, tenzij
anders is vermeld.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

PERIODIEK LIDMAATSCHAP – SCHORSING

Artikel 10

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is
benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt
door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die
termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming
af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.
De aftredende is eenmaal herkiesbaar en moet daarna een
zittingsperiode wachten alvorens zich weer herkiesbaar te kunnen
stellen; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het
rooster de plaats van zijn voorganger in.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET
BESTUUR

Artikel 11

1. Het Dagelijks Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een
vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Deze
treden in dezelfde functie op in het Algemeen Bestuur. Het kan ook
voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een
bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de
secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris
worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet
dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de
totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het Algemeen
Bestuur belast met het besturen van de vereniging.

Het Dagelijks Bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken
van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden het voorgeschreven
aantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter
verplicht om zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen
waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de
orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door
het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het sluiten van
overeenkomsten, tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een
schuld van een ander verbindt.

5. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het algemeen bestuur
dan wel door twee gezamenlijk handelende leden van het algemeen
bestuur.

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 13

1. Het verenigingsjaar loopt van een september tot en met
eenendertig augustus.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen
tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes
maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van
deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over
de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en
legt de balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan
de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de
bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner dan
wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een
commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken
van het dagelijks bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en
verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering
verslag van haar bevindingen uit.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van het
onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is
verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en
inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde.

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures;

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 15

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.

Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.

2. Over toelating van andere dan in de lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem.

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan niet meer dan twee stemmen als lasthebber uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

Artikel 16

1. De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 14 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of de vice-voorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vice-voorzitter, dan treedt een der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte
meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats.

Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemming plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

Bij gemelde herstemming (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beide is gekozen.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ondertekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.

2. Tenminste een maand voordat een vergadering zal plaatsvinden, worden de leden aangeschreven aan de adressen volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4 en worden zij opgeroepen om op de voorgenomen vergadering te verschijnen.

3. In de oproepingsbrief wordt tevens aan de leden medegedeeld, dat zij de mogelijkheid hebben om tot twee weken voor de aanvang van de vergadering hun voorstellen ter behandeling in die vergadering in te dienen bij het bestuur.

STATUTENWIJZIGINGEN

Artikel 19

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijftien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijzigingen behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken maar niet eerder dan twee weken daarna een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 20

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en drie van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan diegene die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

De komparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken komparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden Houten, op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de komparanten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de komparanten en mij, notaris, ondertekend.

(Getekend:) etcetera

 

Deze statuten van het Nederlands Genootschap voor Esthetica zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nr. 40483646

Comments are closed.