Feed on
Posts
Comments

Laatste Oproep voor Bijdragen

(English: down)
Het Nederlands Genootschap voor Esthetica nodigt alle promovendi en postdocs uit die aan projecten werken die onder de noemer van de filosofie van de kunsten, of de esthetica vallen, om een voorstel in te dienen voor een voordracht op onze Expertbijeenkomst Filosofie van de kunsten, 17-18 november 2011. Deadline voor voorstellen: 1 september 2011.
Er zijn veel filosofische onderzoeksscholen in Nederland en België, voor de meeste disciplines in de filosofie, behalve voor esthetica of filosofie van de kunsten.

Het Nederlands Genootschap voor Esthetica probeert iets aan deze lacune te veranderen. Sinds de oprichting van het NGE is het een van onze ambities geweest om de communicatie tussen promovendi en postdocs die zich bezighouden in hun onderzoek met onderwerpen uit de filosofie van de kunsten in de breedste zin, te faciliteren en te stimuleren.

Het is dan ook een groot genoegen een opstart expert-meeting te kunnen aankondigen waarmee we hopen een reeks van bijeenkomsten te starten die aan die communicatie is gewijd. Met deze eerste OVB nodigen we alle promovendi en postdocs uit die aan projecten werken die onder de noemer van de filosofie van de kunsten, of de esthetica vallen, om een voorstel in te dienen voor een voordracht op deze bijeenkomst.

Vrijdag 18 november volgt een dag met publieke lezingen over de Grenzen van de esthetica

De officiële taal van de bijeenkomst is Nederlands, maar we nodigen ook niet-Nederlandstaligen uit: zij kunnen hun paper in het Engels voordragen (voor Engelse CFP zie onder).

Aanmelden graag online via dit formulier

Specificaties voor de voorstellen

De beoogde sprekers bestaan, zoals gezegd, uit promovendi en postdocs uit België en Nederland, maar gevorderde Master-studenten met een ambitie om te gaan promoveren zijn ook uitgenodigd, evenzeer als docenten en professoren in de esthetica. We nemen aan dat de interesse van de sprekers in de filosofie van de kunsten gelegen is, maar dat wil niet zeggen dat alleen filosofen een voorstel zouden mogen indienen. We nodigen expliciet ook kunstenaars uit die de ambitie hebben om te promoveren. De enige beperkende voorwaarde is dat het onderwerp van de voordracht in de filosofie van de kunsten gelegen moet zijn.

Dien een voorstel in van niet meer dan 500 woorden waarin de kwestie wordt uitgelegd die je op de bijeenkomst met de aanwezigen wilt bespreken. Schrijf alsjeblieft in toegankelijke taal, maar met zoveel uitleg over de te volgen strategie als mogelijk—alsook van het debat waartoe je je in je voordracht verhoudt.

Deadline voor voorstellen: 1 september 2011
Je ontvangt bericht van acceptatie rond 1 oktober (de selectie vindt plaats door een lees-commissie).
Bereid je voor op een presentatie van maximaal 30 minuten, gevolgd door 10 minuten discussie. (Mocht het programma te vol raken, dan kan de spreektijd ingekort worden tot 20 minuten (plus 10), maar niet minder.)

programma

Donderdag 17 november: Expertmeeting Voor promovendi en postdocs

Sprekers krijgen 20-30 minuten (nog vast te stellen), plus 10 minuten discussie
10.00-10.30 ontvangst met koffie, inschrijving
10.30-10.45 Openingswoord
10.45-13.15 ochtend-programma
13.15-14.30 Lunch pauze
14.30-17.00 middag-programma
19.00 diner op eigen kosten (wij reserveren)
Na de expertmeeting volgt een dag met publieke lezingen op vrijdag 18 november:

Vrijdag 18 november: Grenzen van de filosofische esthetica
Publieke lezingen

Spreektijd is inclusief 15 minuten discussie
10.15-10.45 ontvangst met koffie, inschrijving
10.45-11.00 Anno Dijkstra: Voorstel voor een mogelijke gebeurtenis (Performance)
11.00-11.45 Rob van Gerwen: Wachten op beeld. Iconische foto’s
11.45-12.30 Jos de Mul: Interpretatie en psycho-analyse
12.30-14.00 lunch
14.00-14.45 Marcus Düwell: Esthetica en ethiek
14.45-15.30 Stéphane Symons
15.30-15.45 koffie/thee pauze
15.45-16.30 Paul Ziche: Experimentele esthetica eind 19e eeuw
16.30-17.15 Josef Früchtl: Esthetica en politiek—politieke autonome kunst
17.15-18.15 afsluiting met borrel
Tijdens de lunch op vrijdagmiddag vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van het Nederlands Genootschap voor Esthetica plaats: van 13.00-14.00 uur.
Download voor je eigen gemak de pdf.

English
First Call

Philosophical research-schools abound in the Netherlands and Belgium, for most disciplines in philosophy, except for Aesthetics, or the Philosophy of art.

The Nederlands Genootschap voor Esthetica (Dutch Association of Aesthetics) seeks to attenuate that omission. A long-standing ambition of the NGE (DAA) is to at least facilitate the exchange between PhD-students and post-docs working on projects falling squarely under the heading of philosophy of art, or aesthetics, in the widest possible sense.

It is our pleasure to announce a kick-off expert-meeting which, we hope, initiates a long series of meetings devoted to such exchange. Through this first CFP we invite all PhD-students and post-docs in Belgium and the Netherlands working in the field of the philosophy of art, or aesthetics more broadly speaking, to submit a proposal for a paper to be presented at this meeting.

The conference language will be Dutch. This CFP is in English to also invite those who don’t speak Dutch as their mother tongue. They can present their paper in English.

Specifics of submission

The targeted speakers consist, as said, of PhD-students and post-docs, but ambitious Masters-students nearing graduation are also invited, as well as professors in aesthetics. Also, although the core interest of speakers would lie in the philosophy of art, that does not mean that only philosophers should submit a proposal. We expressly also invite artists with an ambition towards graduating at the PhD-level. The only limiting factor is the philosophical nature of the subject to be presented.
Please provide us with an abstract of no more than 500 words specifying the issue you would like to share at our meeting. Please write in accessible language, but with as much specification of your strategy (as well as the debate you are engaging with) as possible.
Deadline for proposals: September 1, 2011
Notification of acceptance by October 1 (selection at the discretion of the reading committee).
Prepare for a presentation of maximum 30 minutes, to be followed by a 10 minute discussion. (When our program gets overfilled, speaking-time may decrease to 20 minutes (plus 10), but no less.)

Contact

Please send your proposal to rob.vangerwen@phil.uu.nl
For further inquiries, please contact:
Dr. Rob van Gerwen, Departement Wijsbegeerte
Universiteit Utrecht
Postbus 80.126, 3508 TC Utrecht

Bezoek-addres: Janskerkhof 13, kamer 1.04
T: + 31 30 2532087
F: + 31 30 2532816
W: http://www.phil.uu.nl/~rob/
https://www.nge.nl

Comments are closed.