Feed on
Posts
Comments

Deze notulen moeten op de a.s. ALV, op 18 november nog geaccordeerd worden.

Deleuze-symposium, Erasmus Universiteit, Rotterdam

Aanwezig: Hans Maes (vz), Rii Dalitz, Sybrandt van Keulen, Kees Vuyk, Rob van Gerwen, Stéphane Symons, Jef Verheijen, Riet Schennink, Annelies Monseré, Susan Hol, Jurry Ekkelboom.
Afwezig met bericht: Cornée Jacobs, Sander van Maas, Renée van de Vall, Helena de Preester, Toos Renckens.

Agenda
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2. Notulen ALV 2009
3. Jaarverslag: activititeiten 2009-2010
4. Jaarrekening 2009-2010
5. Begroting 2010-2011
6. Esthetica: Tijdschrift voor Kunst en Filosofie
7. NGE-Conferentie(s) 2011
8. Nieuwe initiatieven: lidgeld, NGE-toelagen, commissies, website
9. Bestuurswisselingen
10. Verkiezingen
11. Rondvraag en sluiting.

Verslag:

1. Opening.
De (ad interim) voorzitter Hans Maes opent de vergadering met de mededeling dat Sander van Maas dit jaar als gastprofessor werkzaam is in de Verenigde Staten en dat hij zijn voorzitterspositie tijdelijk waarneemt.

Verder zijn er geen extra mededelingen, noch extra agendapunten.

2. Notulen.
Er zijn geen opmerkingen.

3. Jaarverslag.
De voorzitter licht aan de hand van het verslag de grote lijn van het afgelopen jaar toe: het was een redelijk succesvol, rijk, NGE-jaar, met 4 conferenties die het NGE (mede)georganiseerd heeft: Gimme Shelter in A’dam, een Kant-symposium in Gent, een Kant-dag in A’dam en een Deleuze-congres in Rotterdam. Verder is ook de EGO-Salon zeer vermeldenswaard. De nieuwsvoorziening van het NGE is dit jaar met name door de Nieuwsbrief beter geworden. Het lijstbeheerderschap is met ingang van dit jaar overgedragen aan Annelies Monseré. De essayprijs is dit jaar nieuw en meteen al een succes: er waren 15 inzendingen en van goede kwaliteit. Annelies Monseré is dit jaar de winnaar.

De vorige lijstbeheerder, Hans Maes, wordt hartelijk bedankt voor zijn inspanningen.

4. Jaarrekening/financiëel verslag
De penningmeester wijst op het belang van sponsoring van/voor het NGE: Het NGE heeft niet genoeg leden om via de contributie aan genoeg kapitaal te komen. Het congres Gimme Shelter kan dan ook als voorbeeld dienen voor (de financiën) van het NGE: door inbedding in allerlei organisaties was de sponsoring ook voor het NGE gunstig. Ter vergelijking: het NGE moest op de Kant-dag op Het Spui financiëel bijspringen: alleen uitgeverij Boom zorgde voor wat extra financiën.

Het verslag is inmiddels al goedgekeurd door de kascommissie. Deze bestond dit jaar uit: Rob van Gerwen en Henk Borgdorff.

5. Begroting 2010-2011
De contributie komend jaar is begroot op 36 volledige en 17 gereduceerde lidmaatschappen, en er is tevens gerekend op geld via sponsoring. De website vereist verdere investering. Men is het eens over het belang van een goede website, zowel voor leden als ook als visitekaartje voor (mogelijke samenwerking met) anderen. Dus deze investering wordt door de vergadering goedgekeurd. Zie voor de inhoud verder onder punt 8.

Het bedrag dat gereserveerd is voor de essayprijsvraag is niet voor dit begrotingsjaar: de prijsvraag is tweejaarlijks, en het desbetreffende bedrag wordt dus doorgeschoven naar het volgende begrotingsjaar.

6. Het Tijdschrift.
Het jaar 2010 was voor het Tijdschrift een donker jaar. Het Tijdschrift is pas sinds 14 oktober 2010, dus vandaag, weer in de lucht. Er zijn nog verscheidene artikelen die in de nieuwe vorm beschikbaar moeten komen. Nieuw is dat de redacteuren zelf toegang hebben tot het Tijdschrift en dat elke redacteur een eigen portefeuille van redactie-activiteiten tot zijn/haar beschikking heeft.

7. en 8. Nieuwe initiatieven
A. Het lidgeld. Het voorstel van het Bestuur om het lidgeld te verlagen tot 25 euro voor ‘gewone’ leden en 10 euro voor studentleden wordt met 8 tegen 3 stemmen aangenomen. Het bedrag van 41 euro per jaar voor een volledig lidmaatschap is te duur voor de te ontvangen diensten, en bovendien wil het NGE ook meer inkomsten verwerven via het toegangstarief voor de conferentie; ook is men het er over het algemeen mee eens dat 27 euro te duur is voor studenten.
B. Jaarlijkse conferentie. Het plan om jaarlijks één conferentie te organiseren met een ‘open call for papers’ vindt algemene instemming. Het plan is om op termijn vooruit te gaan werken en op de ALV’s al de ‘open call voor papers’ uit te schrijven voor de komende conferentie(s). De conferentie van februari 2012 wordt gehouden in Leuven; en het plan is de conferentie van februari 2013 te organiseren in Utrecht. Stéphane Symons respectievelijk Rob van Gerwen zijn de officiële initiatiefnemers.
C. NGE toelagen. Het NGE wil eigen initiatieven van de leden stimuleren middels NGE-toelagen/sponsoring. Deze mogelijkheid moet wel voldoende onder de aandacht van de leden worden gebracht door berichten in de Nieuwsbrief.
D. Commissies. Wat commissies betreft: men is het erover eens dat er meer naar geschikte sponsors moet worden gezocht, voor specifieke activiteiten of voor een structurele bijdrage aan inkomsten, en dat er op termijn hiervoor misschien een commissie moet worden opgericht. Het op orde krijgen van de website krijgt echter de hoogste prioriteit. En verder wordt er eerst actie ondernomen op het gebied van de ledenwerving.
E. Ook niet-leden kunnen worden betrokken bij NGE activiteiten.
F. Website. De ‘look’ van de website kan het zelfde blijven, maar men vindt dat de website makkelijker bediend zou moeten kunnen worden en ook dat het ook goedkoper moet kunnen. Men vindt dat het haast heeft omdat het toch een visitiekaartje is.

9. Bestuurswisselingen.
Hans Maes treedt reglementair af, maar stelt zich verkiesbaar voor een tweede termijn. Met algemene stemmen wordt Hans Maes herkozen tot Bestuurslid. Kees Vuyk, Stéphane Symons en Rob van Gerwen hebben zich gemeld als gegadigden voor een Bestuursfunctie. Met algemene stemmen worden de drie kandidaten gekozen.
Sybrandt van Keulen treedt terug als penningmeester van het NGE; hij blijft wel lid van het Algemeen Bestuur.

10. Rondvraag.
Sybrandt van Keulen wordt hartelijk bedankt voor zijn inspanningen als penningmeester. Rii Dalitz wijst erop dat er snel moet worden begonnen met de organisatie van het congres van 2011. Riet Schennink wijst op het belang van donaties en/of vrienden van het NGE.

11. Afsluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

Comments are closed.